หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อถ้ำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวิมล พิลึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

พัฒนาระบบจราจร

การวางแผนจัดทำผังเมือง

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค / ระบบประปา

การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
 


แนวทางการพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาระบบการศึกษาภายในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเชี่ยนและความเป็นสากล

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี
 


การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน

พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
 


งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาชนในทุกด้าน

พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 


งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

การควบคุมด้านมลพิษ

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 


พัฒนาศักยภาพในการทำงานและการให้บริการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้

งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น