หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 

   
     
 

 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-๑๙ ของหมู่ที่ ๖ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-๑๙ ให้กับบ้านผู้ป่วยที่กักกันตัวเองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ แ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคั [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
     
 

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
     

 
วัดคูหาสวรรค์(วัดหลวงพ่อโฉม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อถ้ำ
     
 
 

   
 

เครื่องเบญจรง
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อถ้ำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1022  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 112  ตอบ 0  
ทัวร์เกาะช้างกับตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 1505  ตอบ 0  
     

 
กพ 0023.3/ว 3429 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ดู : 12)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3431 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal (ดู : 6)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3430 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงาานวิจัย เรื่อง ผลลัพท์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ดู : 11)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3399 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดู : 22)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3395 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 22)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3396 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 11)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3397 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก (ดู : 10)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3398 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563 (ดู : 12)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3398 หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3349 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 0)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว3348 การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ (ดู : 14)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 3312 ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 3)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3309 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3313 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 2)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3295 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 3)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3301 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ (ดู : 3)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3300 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3294 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะณณมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 13)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3292 รวมข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 18)  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 3274 ขอความอนุเคราะห์กระจายแบบสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งงเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
     

   
 
ทต.ไทรงาม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณหมู่3 แล [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อวัดเทพนิมิตมงคล วัดป่าไทรงาม สถานีตำรวจภูธรไทรงาม สหกรณ์การเกษตร [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1