หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
นายวัฒนา ศรีวิไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ่อถ้ำ
หลวงพ่อโฉม
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบ่อถ้ำ
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-741-810
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
 
บริเวณเดิมที่เรียกกันว่า เนินมะดั่น นั้นซึ่งเป็นทุ่งนาและเป็นโนน ตามตำนานเล่าขานกันว่าบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นเนิน มีปากถ้ำน้ำขังตลอดปี ชาวบ้านเกิดความสงสัยว่าน้ำมาจากไหน มีคนแคยลองเอาเป็ดและลูกมะพร้าวแห้งปล่อยทิ้งไว้หน้าปากถ้ำ ทั้งเป็ดและลูกมะพร้าวได้ลอยเข้าไปในถ้ำ และหายไปโผล่ที่บริเวณลำน้ำปิง แถบหมู่บ้านที่มีชื่อว่า บ้านแดน อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ที่บริเวณนั้นอยู่เลยเขาหน่อที่เรารู้จักกันในนามถ้ำค้างคาว) และบางกระแสเล่าขานต่อกันมาว่าคนที่อาศัยแถบบริเวณเขาหน่อ คือ บริเวณถ้ำหลังพระใหญ่ที่วัดเขาหน่อลึกลงไปเป็นถ้ำ ด้านหนึ่งออกสู่แม่น้ำส่วนอีกด้านหนึ่ง ไม่รู้ว่าไปที่ใดหรือถ้ำไปสิ้นสุดที่ใดชาวบ้านจึงนำลูกมะพร้าวแห้งปล่อยเข้าไปและเป็ดที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ฝูงหนึ่งของคนในแถบนั้นหายเข้าไปในถ้ำพร้อมกับ ลูกมะพร้าวจึงเกิดความสงสัย จนกระทั่งมีคนมาส่งข่าวว่าเป็ดฝูงนั้นไปโผล่บริเวณปากถ้ำที่หมู่บ้านบ่อถ้ำ ชาวบ้านชุดแรกที่มาตั้งถิ่นฐานนั้นจึงเรียกหมู่บ้านที่ตนอยู่นั้นว่า เนินบ่อถ้ำ ตามลักษณะพื้นที่ที่เป็นทั้งบ่อถ้ำและทั้งถ้ำในปัจจุบันนี้บริเวณนั้นได้ยุบตัวลงดินจึงกลบปากถ้ำเกือบหมด ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติทั้งสิ้นแต่ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่
           
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองกำแพงเพชร ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 76 กิโลเมตร ระยะทางถึงที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 212.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 133,031 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังชะพลู จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สลกบาตร จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปางมะค่า จ.กำแพงเพชร  
 
- รอข้อมูลแผนที่ -
 
 
 
ตำบลบ่อถ้ำ แบ่งเขตการปกครองได้ จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดงดำน้อย 180 190 370 130  
2   บ้านบ่อถ้ำ 816 880 1,696 668
  3   บ้านบ่อถ้ำ 739 752 1,491 514  
4   บ้านโอ่งทาน 180 172 352 152
  5   บ้านสี่แยกต้นไทร 417 432 849 372  
6   บ้านหนองยาง 459 446 905 298
  7   บ้านบ่อกระบาก 337 296 633 211  
8   บ้านคลองกระธาตุ 345 317 662 299
  9   บ้านเปาะสวอง 514 554 1,068 401  
10   บ้านเนินยางงาม 236 221 457 166
  11   บ้านโปร่งสังข์ 178 135 313 137  
12   บ้านส่องตาแล 366 368 734 226
  13   บ้านหนองบอน 334 333 667 278  
14   บ้านคลองเจริญ 236 241 477 136
  15   บ้านคลองใหม่พัฒนา 222 240 462 136  
16   บ้านประชาร่วมใจ 348 353 701 240
  17   บ้านบ่อกระบากใหม่ 232 241 473 174  
18   บ้านใหม่บ่อถ้ำ 404 412 816 262
    รวม 6,543 6,583 13,126 4,800
 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด   13,126   คน   แยกเป็น

ชาย    6,543    คน คิดเป็นร้อยละ   49.85

หญิง   6,583    คน คิดเป็นร้อยละ    50.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   4,800   ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย            61     คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเนินดินเล็กๆ สลับที่ราบลุ่ม ทำให้ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางด้านการเกษตร จำแนกดังนี้

อาชีพหลักเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวนผัก

อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
 
 
เป็นเนินดินสลับกับที่ราบลุ่ม มีบ่อน้ำพุ จำนวน 2 บ่อ อดีตมีน้ำไหลตลอดปี ทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แต่ก็มักจะประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี